Schorweg 32  ●  1764 MD  ●  Breezand

Noord Holland  ●  Gemeente Hollands Kroon

Telefoonnummer:  +31 (0)  223 - 52 13 39

E-mailadres:  info@gardenpleasure.nl

home  |  bedrijfsinfo  |  algemene voorwaarden  |  contact

                       

Voor een Buitengewoon Buitenleven

Home Blokhutten Buitenverblijven Kapschuren Veranda's OrangerieŽn Terrasoverkapping Parasols Carports Glaswanden Houten Poorten Buitenkeukens Terrasplanken Sauna's
Chalets Tuinhuisjes Tuinpaviljoens Tuinkamers Tuinkasten Buitenkamers Terrasverwarming Tuinmeubelen Garages Hekwerken Tuinschermen Buitenverlichting Verfproducten Zwembad
 
 
   
 

houten woningen

chalets

blokhutten

prieeltjes

tuinhuisjes

tuinkasten

biohort tuinbergingen

terrasoverkappingen

tuinpaviljoens

buitenverblijven

kapschuren

houten veranda's

carports

houten garages

buitenkamers

serres

orangerieŽn

tuinkamers

glaswanden

boretti buitenkeukens

tuinmeubelen

parasols

hekwerken

houten poorten

tuinschermen

terrasplanken

jotun verfproducten

buitenverlichting

terrasverwarming

sauna's

buitensauna's

infrarood cabines

zwembaden

homepagina

 

 

 

houten woningen

chalets

blokhutten

prieeltjes

tuinhuisjes

tuinkasten

biohort tuinbergingen

terrasoverkappingen

tuinpaviljoens

buitenverblijven

kapschuren

houten veranda's

carports

houten garages

buitenkamers

serres

orangerieŽn

tuinkamers

glaswanden

boretti buitenkeukens

tuinmeubelen

parasols

hekwerken

houten poorten

tuinschermen

terrasplanken

jotun verfproducten

buitenverlichting

terrasverwarming

sauna's

buitensauna's

infrarood cabines

zwembaden

homepagina

 

 

 

 

 

houten woningen

chalets

blokhutten

prieeltjes

tuinhuisjes

tuinkasten

biohort tuinbergingen

terrasoverkappingen

tuinpaviljoens

buitenverblijven

kapschuren

houten veranda's

carports

houten garages

buitenkamers

serres

orangerieŽn

tuinkamers

glaswanden

boretti buitenkeukens

tuinmeubelen

parasols

hekwerken

houten poorten

tuinschermen

terrasplanken

jotun verfproducten

buitenverlichting

terrasverwarming

sauna's

buitensauna's

infrarood cabines

zwembaden

homepagina

 

 

houten woningen

chalets

blokhutten

prieeltjes

tuinhuisjes

tuinkasten

biohort tuinbergingen

terrasoverkappingen

tuinpaviljoens

buitenverblijven

kapschuren

houten veranda's

carports

houten garages

buitenkamers

serres

orangerieŽn

tuinkamers

glaswanden

boretti buitenkeukens

tuinmeubelen

parasols

hekwerken

houten poorten

tuinschermen

terrasplanken

jotun verfproducten

buitenverlichting

terrasverwarming

sauna's

buitensauna's

infrarood cabines

zwembaden

homepagina

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  van  V.o.f. GARDEN PLEASUREģ

Gevestigd op Schorweg 32 te Breezand (gem. Hollands Kroon) sinds 1943

Nader te noemen Garden Pleasure

 

1. ALGEMEEN

1.1         Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 54541484  zijn alle voorgaande voor≠waarden en bepalingen van Garden Pleasure vervallen.

1.2         Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit≠ge≠voerd, tenzij uit≠druk≠kelijk anders is overeen≠gekomen en zulks door Garden Pleasure schriftelijk is bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere                      -voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3         Onder koper wordt verstaan een ieder die aan Garden Pleasure een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.4         Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Breezand ( gem. Hollands Kroon ), alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.5         Afspraken met personeel binden Garden Pleasure niet,  tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.6         Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onder≠werpen, afwijkingen zijn over≠een≠gekomen, blijven de onder≠havige Algemene Voorwaarden voor het overige op die over≠een≠komst van kracht. Over≠een≠gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan ťťn opdracht, tenzij wederom telken≠male schrif≠telijk bevestigd.

1.7         Voorwaarden,  bedingingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Garden Pleasure slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.8         Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, goederen of artikelen, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

2. OFFERTES

2.1         Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders over≠een≠gekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.  Zodra koper de opdracht plaatst bevestigd Garden Pleasure dit d.m.v. een orderbevestiging.

2.2         De termijn waarbinnen een offerte geldig blijft is negentig dagen of anders uitdrukkelijk op de offerte vermeld.

2.3         Alle op de website vermelde prijzen zijn incl. BTW, excl. verpakking‑ en verzend≠kosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten.

               Alle door Garden Pleasure opgegeven prijzen in offerte, orderbevestiging en factuur zijn excl. BTW, verpakking‑ en verzend≠kosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4         De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel≠heden.

2.5         Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij Garden Pleasure mag vertrouwen op juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

2.6         De prijzen genoemd op de internetsite moeten altijd d.m.v. een offerte worden bevestigd. Garden Pleasure garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze internetsite. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden.

2.7         Als op onze prijslijsten, offerte of orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behoud Garden Pleasure zich het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de opdracht ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken.

 

3. OPDRACHTEN

3.1         Een bestelling of order bindt de koper. De door koper ondertekende of schriftelijk bevestigde order≠bevestiging wordt geacht de over≠een≠komst juist en vol≠ledig weer te geven. Garden Pleasure is eerst gebonden na het ontvangen van de door koper gedane aanbetaling, ondertekende orderbevestiging of anderzijds schriftelijke bevestiging.

3.2         Koper en Garden Pleasure komen uitdrukkelijk overeen dat ook d.m.v. de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt.

3.3         Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

3.4         De door koper bevestigde opdracht veronderstelt dat de klant de algemene voorwaarden aanvaardt.

3.5         Garden Pleasure acht het aannemelijk dat degene die de bestelling plaatst hiervoor gemachtigd is.

3.6         Indien de producten of ťťn van de bijgeleverde toebehoren speciaal voor de klant  zijn besteld (afmeting, kleur en extra opties) of volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties) kan er in geen geval gebruik worden gemaakt van annulering.

3.7         De door koper na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering hiervan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan Garden Pleasure ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de ten≠uit≠voer≠legging van de wijziging voor rekening van de koper, tenzij deze wijzigingen schrifte≠lijk door Garden Pleasure zijn bevestigd.

3.8         Wijzigt de opdrachtgever de levering, begint de levertermijn pas op de datum van de bevestiging van de wijziging.

3.9         Indien de koper de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Garden Pleasure schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Garden Pleasure alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht rede≠lijker≠wijs gemaakte kosten (kosten van annulering, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie, rente e.d.) te vergoeden. Indien Garden Pleasure zulks wenst, is koper tevens gehouden tot ver≠goeding van winst≠derving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden. Bij annulering wordt een minimumbedrag van 20%  ingehouden.

3.10       Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijs≠opgave en/of orderbevestiging kon worden gerekend, worden koper extra in rekening gebracht. Indien deze leiden tot meerwerk zal Garden Pleasure de opdrachtgever een nieuwe of gewijzigde orderbevestiging overleggen.

3.11       Garden Pleasure is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien na haar oordeel het stadium van de werkzaamheden de gevraagde wijzigingen ongewenst zijn te achten of wijzigingen strijdig zijn met de normen waaraan de werkzaamheden dienen te voldoen.

3.12       De eventuele uit het meerwerk voortkomende werkzaamheden verlengen de leveringstermijn.

 

4. LEVERINGEN

4.1         Zodra aan de koper is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgeno≠men, bij gebreke waarvan Garden Pleasure het recht heeft aan koper opslag≠kosten in rekening te brengen of de over≠een≠komst van rechts≠wege als ontbonden te beschou≠wen met behoud van het recht op schade≠vergoeding.

4.2         Indien koper de goederen niet binnen de sub 1 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, met name bederf, voor zover deze niet door de verzekeraar van Garden Pleasure worden gedragen, voor rekening van de  koper.

4.3         Leveringen voor afloop van de levertijd zijn toegestaan.

4.4         Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.5         Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering of uitvoering van onder≠delen van een samen≠gestelde opdracht, kan worden gefac≠tu≠reerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaats≠vinden over≠een≠komstig het bepaalde bij het hoofd≠stuk "betaling".

4.6         Bij franco levering wordt steeds de goed≠koop≠ste wijze van verzen≠ding gevolgd, tenzij vooruit anders is over≠een≠gekomen. Bij een afwijkende wijze van ver≠zending komen de gemaakte meer kosten voor rekening van de koper.

4.7         Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aante≠ke≠ning op de vracht≠brief of het reÁu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

4.8         Alle leverings≠tijden worden door Garden Pleasure steeds bij bena≠dering opge≠geven en zijn niet bindend. De leverings≠termijn vangt aan zodra de orderbevestiging schriftelijk door de koper is bevestigd, de overeengekomen betalingsafspraken zijn nagekomen en boven≠dien alle naar het oor≠deel van Garden Pleasure even≠tueel beno≠digde gegevens, tekeningen en materialen door koper aan haar zijn verstrekt.

4.9         Een tijdige en correcte zelfbevoorrading blijft voorbehouden.

4.10       Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerken/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Dit wordt vooruit door Garden Pleasure aan de koper bevestigd.

4.11       Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daar≠omtrent op de website, in de catalogi en/of  brochures staat vermeld, de normale en/of gebruike≠lijke toleran≠ties.; met name wordt uit≠druk≠ke≠lijk voor≠behoud gemaakt ten aanzien van nuances in de kleur van goederen. Derge≠lijke afwij≠kingen ontslaan de koper nimmer van zijn verplichtingen uit de over≠een≠komst.

4.12       Indien de koper enige voor hem uit een over≠een≠komst met Garden Pleasure voort≠vloeiende ver≠plichting niet stipt nakomt, heeft Garden Pleasure het recht de nakoming van alle ver≠plich≠tingen jegens de koper op te schorten en zelfs alle over≠een≠komsten met de koper geheel of gedeel≠telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daar≠voor een inge≠breke≠stelling en/of rechter≠lijke tussen≠komst benodigd is, met behoud van haar recht op schade≠ver≠goeding. Hetgeen door koper aan Garden Pleasure ver≠schul≠digd is, wordt terstond opeisbaar.

4.13       De levering der bestelde goederen geschiedt vanaf het magazijn van Garden Pleasure door de ter beschikking≠stelling van die goederen aan de koper, dan wel door de overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder.

4.14       Garden Pleasure zal de opdracht met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

4.15       Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Garden Pleasure het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.16       Bij bestellingen met een aankoopwaarde lager dan Ä 2.500,- incl. BTW zijn de transportkosten voor rekening van de koper. Bij bestellingen met een aankoopwaarde hoger dan Ä 2.500,-  incl. BTW zijn de transportkosten voor rekening van Garden Pleasure.

 

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1         Over≠schrijding van de leverings≠tijd ontslaat de koper nimmer van zijn ver≠plichtingen uit de over≠een≠komst en zal koper even≠min het recht geven ont≠binding van de over≠een≠komst en/of schade≠vergoeding te vorderen tenzij de koper Garden Pleasure bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Garden Pleasure schriftelijk is bevestigd.

5.2         Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Garden Pleasure, tenzij door haar     schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde hieronder.

5.3         Indien de over≠schrijding van de leverings≠termijn zodanig is dat van de koper redelijker≠wijs niet te vergen is dat hij de over≠een≠komst in stand laat, is de koper even≠wel gerech≠tigd de betref≠fende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schrif≠telijk aan Garden Pleasure kennis geeft, onverminderd het recht van Garden Pleasure om binnen 4 weken na ontvangst van voor≠noemde kennis≠geving alsnog te presteren. Koper kan vorderen dat Garden Pleasure omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

5.4         Indien de voortgang in de uitvoering van het werk of opdracht door de koper of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Garden Pleasure over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van koper opgeslagen goederen worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor het gereed maken van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.5         Storingen in het bedrijf alsook bij toeleveranciers ten gevolge van over≠macht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi≠li≠satie, onlusten, over≠stroming, vorst, hevige sneeuwval, gesloten scheep≠vaart en andere strem≠mingen in het vervoer, stagnatie in, respec≠tieve≠lijk beperking of stop≠zetting van de leveringen door open≠bare nuts≠bedrijven, brand, machine≠breuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werk≠nemers≠orga≠nisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maat≠regelen van overheids≠wege en andere onvoor≠ziene omstan≠dig≠heden welke de normale bedrijfs≠gang storen en de uit≠voering van een opdracht vertragen of rede≠lijker≠wijs onmogelijk maken) ontslaan Garden Pleasure van het nakomen van de over≠een≠gekomen termijn of van de uitvoerings≠plicht, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

5.6         Ingeval van over≠macht zal Garden Pleasure daarvan onver≠wijld mede≠deling doen aan de koper, zullende koper na ontvangst van de mede≠deling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schrif≠telijk te annuleren, echter met de ver≠plich≠ting Garden Pleasure het reeds uit≠gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

6. RECLAMES EN GARANTIE

6.1         Ten onrechte door de koper geretourneerde goederen blijven ter beschik≠king en voor risico van koper; even≠tuele vervoer ‑ en/of opslag≠kosten komen voor zijn rekening.

6.2         Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uit≠voering van de opdracht mogelijk. Garden Pleasure is niet aan≠spra≠kelijk voor druk‑ , schrijf‑ en/of tel≠fouten en/of ondui≠delijk≠heden in offertes, orderbevestigingen en/of pros≠pectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, orderbevestigingen, website of pros≠pectussen geldt de uitleg van Garden Pleasure als bindend.

6.3         Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.4         Eventuele klachten over gebreken van de goederen moeten uiterlijk binnen acht dagen na hun aankomst op de plaats van bestem≠ming schrif≠telijk aan Garden Pleasure worden mede≠gedeeld.

6.5         Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering ‑doch uiterlijk eenentwintig dagen na ontvangst van de goederen‑ aan Garden Pleasure worden gemeld, terwijl de be- of verwerking van de betreffende goederen onverwijld dient te worden gestaakt. Binnen deze periode zal Garden Pleasure de goederen kosteloos herstellen of herleveren d.m.v. een gelijkwaardig product. De kosten die hierdoor ontstaan, vallen niet onder de garantie.

               Het artikel mag niet naderhand bewerkt of aan mechanische belasting zijn blootgesteld. Aanspraak op garantie is alleen dan geldig, wanneer de aankoopdatum door middel van een rekening kan worden aangetoond en de schade onmiddellijk na het vaststellen wordt gemeld. Voor kleurveranderingen, scheurvorming of soortgelijke veranderingen die bij het hout in de open lucht normaal zijn, is Garden Pleasure niet aansprakelijk.

6.6         Koper zal alle door Garden Pleasure voor onder≠zoek van de klacht gewenste mede≠wer≠king verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Garden Pleasure in de gelegen≠heid te stellen ter plaatse een onder≠zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali≠teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.7         Indien Garden Pleasure een gebrek aan het geleverde aange≠toond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen koste≠loos te herstellen of te her≠leveren, hetzij de koper alsnog een in onder≠ling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In geval van herstel of herlevering zal de koper op verzoek van Garden Pleasure de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

6.8         Garden Pleasure aanvaardt generlei ver≠ant≠woor≠delijk≠heid voor gebreken, ver≠oor≠zaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toe≠doen van koper of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.9         Meer verplichtingen dan voort≠vloeiende uit dit hoofd≠stuk heeft Garden Pleasure niet; met name zal Garden Pleasure in geen geval aan≠sprake≠lijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs≠schade, die mocht ontstaan door niet-levering, te late levering verkeerde levering of door een gebrek aan het geleverde.

6.10       Een klacht ten aanzien van bepaalde werk≠zaam≠heden of leveranties schort de betalings≠verplichting van de koper ten aanzien van die of andere leveranties niet op.

6.11       Garden Pleasure is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Garden Pleasure verstrekte garantie.

6.12       Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan Garden Pleasure zijn betaald.

6.13       De garantie vervalt bij niet-naleving van de gebruik- en onderhoudsaanwijzing, bij tussenkomst van derden, abnormaal gebruik en in het algemeen bij welke oorzaak die vreemd is aan het geleverde.

 

7.  AANSPRAKELIJKHEID

7.1         Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie en in gevallen van opzet of grove schuld, door de koper te bewijzen, draagt Garden Pleasure  generlei aansprakelijk≠heid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door Garden Pleasure te verrichten werkzaamheden en leveringen, of een even≠redig deel daarvan overtreft.

7.2         Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur≠lijke of rechts≠per≠sone≠n wordt gegeven, zijn deze per≠sone≠n ieder voor zich hoofde≠lijk aan≠sprake≠lijk voor de volledige nakoming van de uit de over≠een≠komst ad hoc voort≠vloeiende ver≠plichting.

7.3         Garden Pleasure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de geleverde goederen indien deze niet op de door haar voorgeschreven wijze worden opgeslagen.

7.4         Een langere leveringstermijn kan in geen geval onze aansprakelijkheid in het gedrang brengen en kan zeker geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

7.5         Garden Pleasure is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan, storingen in de verbinding met internet providers, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

7.6         Ook is Garden Pleasure niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijk niet beschikbaar zijn van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van Garden Pleasure wegens onderhoud of anderszins.

7.7         De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

7.8         Garden Pleasure aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Garden Pleasure iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via email en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van grove schuld.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1         De eigendom van de te leveren of geleverde goederen gaat ‑niettegen≠staande de feitelijke aflevering‑ pas op koper over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Garden Pleasure verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.

8.2         Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Garden Pleasure, voor zoveel als mogelijk is, tevens het (mede)eigen≠doms≠recht tot zeker≠heid van al haar open≠staande vorderingen jegens koper, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anders≠zins door enig handelen van koper bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Garden Pleasure zouden worden onttrokken.

8.3         Koper wordt tot weder≠opzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfs≠uit≠oefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Garden Pleasure de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Garden Pleasure zal cederen. Koper verleent Garden Pleasure reeds nu voor als dan onher≠roepe≠lijk volmacht om tot inning van de betref≠fende vordering(en) over te gaan.

8.4         Garden Pleasure is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij koper of diens houders weg te (doen) halen, indien koper zijn verplichtingen jegens Garden Pleasure niet nakomt. Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van Ä 500,‑‑  voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

 

9.  BETALING

9.1         Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Garden Pleasure daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. voor≠uit≠betaling c.q. betaling in termijnen of een bankgarantie vorderen. Garden Pleasure is gerechtigd, ongeacht de over≠een≠gekomen betalings≠conditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

9.2         Vooruitbetaling 30% bij opdracht. Restantbetaling dient netto contant zonder aftrek te geschieden bij levering. Wijzigingen in de betalingsafspraken moeten schriftelijk door Garden Pleasure zijn bevestigd. Garden Pleasure is ook gerechtigd opdrachten uitsluitend onder rembours te verzenden.

9.3         Indien het geleverde door Garden Pleasure wordt gemonteerd dient het montagebedrag i.i.g. op de laatste dag van de montage te zijn betaald of in de betalingsafspraak anders overeengekomen.

9.4         Indien in een langere krediet≠geving dan de factuur≠datum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is koper rente over het factuur≠bedrag verschul≠digd naar 1,5 % per maand of gedeelte van een maand, in gaande op de datum van opeis≠baarheid van het factuur≠bedrag; telkens na een periode van een maand zal door koper tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

9.5         Alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten≠gerechte≠lijke, welke Garden Pleasure moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van koper. Deze kosten belopen tenminste20% van het betrokken bedrag met een minimum van Ä 100,‑‑.

9.6         Ongeacht het geen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, kan Garden Pleasure  verlangen dat de koper zekerheid stelt voor de betaling d.m.v. een bankgarantie of een door Garden Pleasure te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn, prompte betaling dient plaats te vinden, indien Garden Pleasure aanleiding ziet zulks te verlangen.

9.7         In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Garden Pleasure op de koper onmiddellijk opeisbaar.

9.8         Garden Pleasure heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Garden Pleasure kan zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod in betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor toerekening aanwijst. Garden Pleasure kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de vervallen en lopende rente als mede de kosten worden voldaan.

9.9         Garden Pleasure is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met Garden Pleasure gesloten opdrachten volledig is voldaan.

 

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1       Alle rechten van intellectuele eigendom op aan U ter beschikking gestelde producten en verband houdende met de internetsites www.gardenpleasure.com ,  www.gardenpleasure.nl en www.seasondreams.nl  berusten bij Garden Pleasure cq. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi- , auteurs- , merk- , tekeningen- modellenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, evenals Ė al dan niet octrooieerbare Ė technische en/of commerciŽle knowhow, methoden en concepten.

10.2       De koper mag enig (gedeelte van een) product dat door Garden Pleasure ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privť gebruik wijzigen of aanpassen, zonder Garden Pleasure haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

10.3       Koper mag de merken van Garden Pleasure c.q. de toeleveranciers niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.

10.4       Garden Pleasure verklaart dat naar haar beste weten door Garden Pleasure geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland en BelgiŽ geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Garden Pleasure, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beŽindigen onder terugbetaling van de door koper voor het Garden Pleasure - product aan Garden Pleasure betaalde prijs, met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.

10.5       De koper stelt Garden Pleasure direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door Garden Pleasure inbreuk maakt op enig in Nederland en BelgiŽ geldend intellectueel eigendomsrecht.

10.6       Garden Pleasure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garden Pleasure.

 

11. GESCHILLEN

11.1       Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat een dergelijke zaak het geval is.

11.2       Op alle overeenkomsten en transacties van Garden Pleasure is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

11.3       Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onder≠wor≠pen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uit≠sluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en recht≠sprekende lichamen. Voor geschillen is enkel de Rechtbank te Alkmaar bevoegd.

11.4       Garden Pleasure is gerechtigd van tijd tot tijd de voorwaarden te wijzigen.

 

12. SLOTBEPALINGEN

12.1       In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Garden Pleasure.